Avaliación

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
Os procedementos que se levarán a cabo para realizar a avaliación da aprendizaxe do alumno son os seguintes:
No primeiro curso realizaranse varios controis segundo o nivel da clase e un exame final teórico-práctico ó trimestre. Realizarán a final de curso un exame oral.
Nos demais cursos realizarán como mínimo dous exames teórico-prácticos por avaliación (da nota final descontarase 0,1 por cada dúas faltas de ortografía e 0,25 pola mala utilización das marxes).
Examinaranse de dous ou tres libros de lectura.
Teranse en conta a lectura de libros voluntarios e a participación en concursos literarios.
Teranse en conta as exposicións orais de contidos e a realización diaria das tarefas con positivos ou negativos.
Revisaranse as libretas e valorarase a presentación das mesmas.
Valorarase a atención e a participación diaria na aula.
Realizarán exercicios complementarios, traballos escritos e orais.
Teranse en conta a lectura de libros voluntarios, a súa participación en concursos literarios e na revista do colexio.
Publicidade
Ao comezo do curso o profesor explicará estes contidos de maneira oral e pormenorizada. Ademais os pais terán acceso á programación que estará á súa disposición no Departamento.


INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
  • Exames
  • Libreta
  • Lectura de libros
  • Preguntas na clase
  • Exercicios